TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS PEAB OLEMA IGAL ETTEVÕTTEL, KELLEL ON VÄHEMALT ÜKS LEPINGULINE TÖÖTAJA.

Töökeskonna riskianalüüs


On ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse korralduse alusdokument. Hästi koostatud riskianalüüs aitab süsteemselt leida töökeskkonnas kõik ohud, mis võivad tekitada kahju töötaja tervisele või keskkonnale (sh ka ettevõtte varale), hinnata taolise sündmuse tekkimise tõenäosust ja tekkiva kahju suurust. Ohtude käsitlemiseks tuleb riskianalüüsi osana koostada riskianalüüsi tegevuskava. Riskianalüüs ja tegevuskava koostatakse, et maandada tööst tekkivaid riske: haigestumised, tööõnnetused, õnnetusjuhtumid ja et töötajatel ei tekiks tööga seotud kutsehaigestumisi.

Riskianalüüsi kohta saab täpsemalt lugeda: https://www.tooohutus.ee/blogi/koostoopartner
Riskianalüüs


Kui tihti tuleb riskianalüüsi uuendada?

Kui töötingimused on muutunud, töövahendeid või tehnoloogiat on vahetatud või uuendatud, kui on ilmnenud uued andmed ohuteguri mõju kohta inimese tervisele, kui õnnetuse või ohtliku olukorra tõttu on riskitase esialgse tasemega võrreldes muutunud või kui töötervishoiuarst on tervisekontrolli käigus tuvastanud töötaja tööga seotud haigestumise või muutub seadusandlus. Kuid mitte harvem kui üks kord aastas tuleb vaadata üle riskianalüüs ja viia sisse muudatused.  

Riskianalüüsi tuleb säilitada 55 aastat.

Tegemist on keskmise eeldatava tööeaga ja see on aeg, mille jooksul võivad ilmneda töötajal võimalikud tööst põhjustatud kutsehaigused.

Riskianalüüs ja riskianalüüsi tegevuskava tuleb esitada Tööinspektsiooni iseteenindusportaalis: https://iseteenindus.ti.ee/login

Võta meiega ühendust.
Teeme koos töökeskkonna ohutuks ja koostame põhjaliku riskianalüüsi.

Hästi koostatud riskianalüüs on sisendiks väga paljudele osapooltele. See on rohkem, kui ainult seaduse täitmine. Esmalt kindlasti töötajatele suunatud, et töötaja teaks ja arvestaks võimalike riskide ja ohtudega töökohas.

Abiteenused OÜ Kontakt